วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

การเขียนอ้างอิงจากเว็บ

กรมกาารค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  (2555)  หลักเกณฑ์การดําเนินการโครงการรบจั ํานําข้าวเปลือกนาปรงั ปี 2555.  ค้นเมื่อ  18 เมษายน  2556.  จาก http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/70/upload/File_IPD_FILE70181280.pdf


บริษัท วัชรพล จำกัด.  (2556, 18 เมษายน).  เปรียบเทียบโครงการประกันราคาข้าว กับการรับจำนำ. ไทยรัฐ.
 ค้นเมื่อ 18 เมษายน 2556, จาก http://www.thairath.co.th/page/price_guarantee


สำนักงานกิจการยุติธรรม.  (2551).  เอกสารวิชาการ/คู่มือ.  ค้นเมื่อ 18 เมษายน 2556, จาก     สำนักงานกระทรวงยุติธรรม.  (2541).  สำนักงานกิจการยุติธรรม.  ค้นเมื่อ 18 เมษายน  2556, จากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น